11 Brazillian Showroom (1)

Brazilian Showroom

629 Kailua Rd, #120

Hours: Mon-Sat 10 am to 7 pm, Sun 11 am to 4 pm
P: 808-261-3026

www.brazilianshowroomhawaii.com